PLANTEFORÆDLINGSFONDEN 

  c/o Brancheudvalget for Frø
  Axelborg, Axeltorv 3, 1.
  1609 København V

  Tlf. 33 39 40 00
  e-mail: nem@lf.dk

  INSTRUKS 2016

  Vedrørende indberetning og opkrævning af forædlerafgift


  Bekendtgørelse nr. 803 af 29. juni 2015 er juridisk grundlag for opkrævningen af forædlerafgiften.

  Der skal indberettes og indbetales afgift for sorter af afgiftsbelagte arter, der omsættes på det danske marked, og som fremgår af sortsliste:

  TystofteFondens hjemmeside
   
  EU-Kommissionens hjemmeside 
  OECD’s hjemmeside (Sorter på OECD’s sortsliste)

  Virksomheden skal:

  • Opkræve de aktuelle forædlerafgifter i markedsåret, 1. juli - 30. juni på produceret og/eller importeret frø ved salg til forbruger eller til en, i Planteforædlingsfonden, ikke registreret virksomhed.

   (Ved handel med afgiftspligtigt frø mellem virksomheder, aftales det internt, hvilken virksomhed der opkræver afgiften ved salg til forbruger. En sådan aftale er Planteforædlingsfonden uvedkommende).

  • Indsende elektronisk indberetning til Planteforædlingsfonden senest d. 31. juli 2016 på de i markedsåret 2015/2016 solgte frømængder på sortsniveau til nem@lf.dk. Indberetningen skal ske i form af udfyldt indberetningsskema udsendt af Planteforædlingsfonden i juni 2016. Skemaet skal indsendes i excel-format. Sortsblandinger skal indberettes som særskilte sorter efter andel af den samlede mængde og anføres i indberetningsskemaet på sortsniveau. Findes sorten ikke allerede på hovedskemaet anvendes særskilt skema.

  • Senest d.31.juli 2016 indbetale den samlede forædlerafgift til Planteforædlingsfonden.

  • Indsende revisorerklæring på indberetningens overensstemmelse med virksomhedens afregninger. Såfremt indberetningen IKKE overstiger 10.000 kr. ekskl. moms er der ikke  krav om revisorerklæring. Revisorerklæringen indsendes sammen med indbetalingen 31. juli eller senest d. 20. august 2016.

  Virksomheden kan:

  • virksomhedens revisor kan benytte standard revisorerklæring som angivet på fondens hjemmeside

  Download: Revisorskabelon til planteforædlingsfonden 


  Bemærk at Planteforædlingsfonden ikke kan udbetale skyldige afgifter til sortsejere før alle indberetningsskemaer, indbetalinger og revisorerklæringer er fonden i hænde.

  Bemærk ligeledes at bekendtgørelsens muligheder for sanktioner tages i anvendelse uden yderligere varsel.