1. Dataansvarlig

Planteforædlingsfonden
Axeltorv 3
1609 København V
CVR : 34 49 60 64
Nils Elmegaard
nem@lf.dk
33 39 40 62

2. Brug af personoplysninger

Planteforædlingsfonden varetager opgaver i forhold til gældende lovgivning.
Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering af ydelser til vores medlemmer. Vores ydelser er nærmere beskrevet på fondens hjemmeside http://www.planteforædlingsfonden.dk/

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:
a. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og lignende kontaktdata
b. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler CVR nummer, samt medlemsnumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.
c. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager betalinger, indsamler vi data
d. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din virksomhed
e. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til os. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.

4. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
a. Direkte fra dig/din virksomhed
b. Fra indberetninger, fondsfaglige aktiviteter eller fra offentlig tilgængelige oplysninger

5. Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til levering af vores ydelser:
a. Generelle fondsbetingelser
b. Aftaler
c. Samtykker
d. Lovgrundlag

6. Videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Databehandler virksomhed L&F, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.
Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:
a. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet
b. For at overholde en retlig forpligtelse
c. Til videnskabelige eller statistiske formål
d. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra registreringsforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.
Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8. Dine rettigheder Du har følgende rettigheder:

a. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
b. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
c. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
d. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
e. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
f. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til nem@lf.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.