Baggrund og formål
Planteforædlingsfonden etableredes i 1973 i forbindelse med Danmarks indtræden i EU. Hensigten var indenfor markfrø at sikre planteforædlerne en royalty på ensartet grundlag for den af dem udførte forædling af nye sorter, og samtidig sikre danske jordbrugere adgang til sorter, der findes velegnet til dyrkning under danske forhold. Fonden etableredes i medfør af bemyndigelsesloven.

Planteforædlingsfondens særlige karakter
Planteforædlingsfonden er atypisk i forhold til de fleste øvrige fonde, der er oprettet i medfør af bemyndigelsesloven. Det gælder både med hensyn til opkrævningsgrundlaget, som er forbruget på hjemmemarkedet, og anvendelsen af de opkrævede forædlerafgifter.

Fondens midler
Fondens midler er forædlerafgifterne, der opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 303 af 29. april 1997 af salget til forbrug på det danske marked for certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser, roer og andet markfrø samt majs. Afgiften for græsser og græsmarksbælgplanter er kr. 1,25 pr. kg. I øvrigt henvises til bekendtgørelsen.

Midlernes anvendelse
Med hensyn til anvendelsen af de opkrævede midler skal Planteforædlingsfonden påse, at samtlige forædlerafgifter, som indgår til fonden, tilbageføres pro rata til forædlerne/sortsejerne i Danmark eller i udlandet. Hvis fonden ikke kan opspore en given sortsejer, skal de "midlertidigt herreløse" afgiftsmidler placeres på en separat bankkonto med henblik på udbetaling til sortsejeren, når denne senere måtte blive fundet.

Disse stringente regler for afgiftsmidlernes anvendelse er fastlagt af Fødevareministeriet i begyndelsen af 1990'erne efter krav fra EU-Kommissionen i forbindelse med en statsstøttesag om fondens tidligere bevillingspraksis. I forhold til bemyndigelseslovens bestemmelser betyder afgørelsen, at fondens midler kun kan anvendes under formålskategorien "produktudvikling", og at bestemmelserne vedr. ansøgningsfrist og -skema ikke har relevans.

Ledelse og administration
Fonden ledes af en bestyrelse på 3 personer, heraf 2 repræsentanter for landbruget og 1 repræsentant for offentlige interesser.

Fonden administreres af Brancheudvalget for Frø.